ταπεινοφροσύνην
Englishman's Concordance
ταπεινοφροσύνην (tapeinophrosynēn) — 2 Occurrences

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν
NAS: kindness, humility, gentleness
KJV: kindness, humbleness of mind, meekness,
INT: of compassion kindess humility gentleness patience

1 Peter 5:5 N-AFS
GRK: ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε ὅτι
NAS: of you, clothe yourselves with humility toward one another,
KJV: and be clothed with humility: for
INT: one to another the humility bind on because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page