ταπεινοῖς
Englishman's Concordance
ταπεινοῖς (tapeinois) — 3 Occurrences

Romans 12:16 Adj-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι μὴ
NAS: but associate with the lowly. Do not be wise
KJV: condescend to men of low estate. Be
INT: but with the lowly going along not

James 4:6 Adj-DMP
GRK: ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: giveth grace unto the humble.
INT: [the] proud sets himself against to lowly moreover he gives

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: giveth grace to the humble.
INT: [the] proud sets himself against to [the] humble however gives

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page