ταπεινοφροσύνης
Englishman's Concordance
ταπεινοφροσύνης (tapeinophrosynēs) — 2 Occurrences

Acts 20:19 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων
NAS: with all humility and with tears
KJV: all humility of mind, and
INT: with all humility and tears

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος
NAS: with all humility and gentleness,
KJV: With all lowliness and meekness,
INT: with all humility and gentleness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page