4796. συγχαίρω (sugchairó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4796. συγχαίρω (sugchairó) — 7 Occurrences

Luke 1:58 V-IIA-3P
GRK: αὐτῆς καὶ συνέχαιρον αὐτῇ
NAS: toward her; and they were rejoicing with her.
KJV: her; and they rejoiced with her.
INT: her and they rejoiced with her

Luke 15:6 V-AMP-2P
GRK: λέγων αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι ὅτι
NAS: saying to them, 'Rejoice with me, for I have found
KJV: saying unto them, Rejoice with me; for
INT: saying to them Rejoice with me for

Luke 15:9 V-AMP-2P
GRK: γείτονας λέγουσα Συνχάρητέ μοι ὅτι
NAS: saying, 'Rejoice with me, for I have found
KJV: together, saying, Rejoice with me; for
INT: neighbors saying Rejoice with me for

1 Corinthians 12:26 V-PIA-2S
GRK: ἓν μέλος συνχαίρει πάντα τὰ
NAS: all the members rejoice with it.
KJV: all the members rejoice with it.
INT: one member rejoice with [it] all the

1 Corinthians 13:6 V-PIA-2S
GRK: τῇ ἀδικίᾳ συνχαίρει δὲ τῇ
NAS: in unrighteousness, but rejoices with the truth;
KJV: iniquity, but rejoiceth in the truth;
INT: unrighteousness rejoices with however the

Philippians 2:17 V-PIA-1S
GRK: χαίρω καὶ συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν
NAS: I rejoice and share my joy with you all.
KJV: I joy, and rejoice with you all.
INT: I am glad and rejoice with all you

Philippians 2:18 V-PMA-2P
GRK: χαίρετε καὶ συνχαίρετέ μοι
NAS: in the same way and share your joy with me.
KJV: joy, and rejoice with me.
INT: be glad and rejoice with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page