4168. ποίμνιον (poimnion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4168. ποίμνιον (poimnion) — 5 Occurrences

Luke 12:32 N-NNS
GRK: τὸ μικρὸν ποίμνιον ὅτι εὐδόκησεν
NAS: little flock, for your Father
KJV: not, little flock; for it is
INT: little flock for took delight

Acts 20:28 N-DNS
GRK: παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ
NAS: and for all the flock, among
KJV: and to all the flock, over the which
INT: to all the flock wherein which

Acts 20:29 N-GNS
GRK: φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου
NAS: in among you, not sparing the flock;
KJV: not sparing the flock.
INT: sparing the flock

1 Peter 5:2 N-ANS
GRK: ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ
NAS: shepherd the flock of God among
KJV: Feed the flock of God which is among
INT: among you flock of God

1 Peter 5:3 N-GNS
GRK: γινόμενοι τοῦ ποιμνίου
NAS: to be examples to the flock.
KJV: being ensamples to the flock.
INT: being to the flock

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page