3960. πατάσσω (patassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3960. πατάσσω (patassó) — 10 Occurrences

Matthew 26:31 V-FIA-1S
GRK: γέγραπται γάρ Πατάξω τὸν ποιμένα
NAS: for it is written, I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD,
KJV: it is written, I will smite the shepherd,
INT: it has been written indeed I will strike the shepherd

Matthew 26:51 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον
NAS: out his sword, and struck the slave
KJV: and struck a servant
INT: of him and having struck the servant

Mark 14:27 V-FIA-1S
GRK: ὅτι γέγραπται Πατάξω τὸν ποιμένα
NAS: it is written, I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD,
KJV: it is written, I will smite the shepherd,
INT: for it has been written I will strike the shepherd

Luke 22:49 V-FIA-1P
GRK: Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ
NAS: Lord, shall we strike with the sword?
KJV: Lord, shall we smite with the sword?
INT: Lord if will we strike with [the] sword

Luke 22:50 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπάταξεν εἷς τις
NAS: And one of them struck the slave
KJV: them smote the servant
INT: And struck one a certain

Acts 7:24 V-APA-NMS
GRK: τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον
NAS: for the oppressed by striking down the Egyptian.
KJV: him that was oppressed, and smote the Egyptian:
INT: for the [one] being oppressed having struck the Egyptian

Acts 12:7 V-APA-NMS
GRK: τῷ οἰκήματι πατάξας δὲ τὴν
NAS: in the cell; and he struck Peter's
KJV: and he smote Peter
INT: the building having struck moreover the

Acts 12:23 V-AIA-3S
GRK: παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος
NAS: of the Lord struck him because
KJV: of the Lord smote him,
INT: immediately moreover struck him an angel

Revelation 11:6 V-ANA
GRK: αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν
NAS: them into blood, and to strike the earth
KJV: blood, and to smite the earth with all
INT: blood and to strike the earth

Revelation 19:15 V-ASA-3S
GRK: ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη
NAS: so that with it He may strike down the nations,
KJV: it he should smite the nations:
INT: with it he might strike the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page