2714. κατενώπιον (katenópion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2714. κατενώπιον (katenópion) — 3 Occurrences

Ephesians 1:4 Prep
GRK: καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν
NAS: and blameless before Him. In love
KJV: and without blame before him in
INT: and blameless before him in

Colossians 1:22 Prep
GRK: καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ
NAS: in order to present you before Him holy
KJV: unreproveable in his sight:
INT: and blameless before him

Jude 1:24 Prep
GRK: καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης
NAS: and to make you stand in the presence of His glory
KJV: [you] faultless before the presence of his
INT: and to set [them] before the glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page