173. ἄκανθα (akantha)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 173. ἄκανθα (akantha) — 14 Occurrences

Matthew 7:16 N-GFP
GRK: συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ
NAS: are not gathered from thorn [bushes] nor
KJV: grapes of thorns, or figs
INT: Do they gather from thorns grapes or

Matthew 13:7 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν
NAS: among the thorns, and the thorns
KJV: fell among thorns; and the thorns
INT: upon the thorns and grew up

Matthew 13:7 N-NFP
GRK: ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν
NAS: the thorns, and the thorns came
KJV: thorns; and the thorns sprung up, and
INT: grew up the thorns and choked

Matthew 13:22 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός
NAS: among the thorns, this
KJV: among the thorns is
INT: among the thorns having been sown this

Matthew 27:29 N-GFP
GRK: στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ
NAS: together a crown of thorns, they put
KJV: a crown of thorns, they put [it] upon
INT: a crown of thorns they put [it] on

Mark 4:7 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν
NAS: among the thorns, and the thorns
KJV: fell among thorns, and the thorns
INT: among the thorns and grew up

Mark 4:7 N-NFP
GRK: ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν
NAS: the thorns, and the thorns came
KJV: thorns, and the thorns grew up, and
INT: grew up the thorns and choked

Mark 4:18 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί
NAS: among the thorns; these
KJV: sown among thorns; such as hear
INT: among the thorns are sown these

Luke 6:44 N-GFP
GRK: γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα
NAS: figs from thorns, nor
KJV: For of thorns men do not gather
INT: indeed from thorns do they gather figs

Luke 8:7 N-GFP
GRK: μέσῳ τῶν ἀκανθῶν καὶ συμφυεῖσαι
NAS: among the thorns; and the thorns
KJV: fell among thorns; and the thorns
INT: [the] midst of the thorns and having sprung up together

Luke 8:7 N-NFP
GRK: συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό
NAS: the thorns; and the thorns grew
KJV: and the thorns sprang up with it,
INT: having sprung up together the thorns choked it

Luke 8:14 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν οὗτοί
NAS: among the thorns, these
KJV: that which fell among thorns are they,
INT: into the thorns has fallen these

John 19:2 N-GFP
GRK: στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ
NAS: together a crown of thorns and put
KJV: a crown of thorns, and put [it] on his
INT: a crown of thorns put [it] on of him

Hebrews 6:8 N-AFP
GRK: ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους
NAS: but if it yields thorns and thistles,
KJV: that which beareth thorns and
INT: bringing forth however thorns and thistles

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page