1458. ἐγκαλέω (egkaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1458. ἐγκαλέω (egkaleó) — 7 Occurrences

Acts 19:38 V-PMA-3P
GRK: ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις
NAS: and proconsuls are [available]; let them bring charges against one another.
KJV: deputies: let them implead one another.
INT: procounsuls there are let them accuse one another

Acts 19:40 V-PNM/P
GRK: γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ
NAS: we are in danger of being accused of a riot
KJV: we are in danger to be called in question for
INT: indeed we are in danger to be accused of insurrection in regard to

Acts 23:28 V-IIA-3P
GRK: δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον
NAS: for which they were accusing him, I brought him down
KJV: wherefore they accused him,
INT: on account of which they accused him I brought down [him]

Acts 23:29 V-PPM/P-AMS
GRK: ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων
NAS: and I found him to be accused over
KJV: I perceived to be accused of
INT: whom I found to be accused concerning questions

Acts 26:2 V-PIM/P-1S
GRK: πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
NAS: of which I am accused by the Jews,
KJV: whereof I am accused of
INT: all of which I am accused by [the] Jews

Acts 26:7 V-PIM/P-1S
GRK: ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
NAS: O King, I am being accused by Jews.
KJV: Agrippa, I am accused of
INT: which hope I am accused by the Jews

Romans 8:33 V-FIA-3S
GRK: τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν
NAS: Who will bring a charge against God's
KJV: Who shall lay any thing to the charge
INT: Who will bring an accusation against [the] elect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page