1329. διερμηνεύω (dierméneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1329. διερμηνεύω (dierméneuó) — 6 Occurrences

Luke 24:27 V-AIA-3S
GRK: τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν
NAS: the prophets, He explained to them the things concerning
KJV: the prophets, he expounded unto them
INT: the prophets he interpreted to them in

Acts 9:36 V-PPM/P-NFS
GRK: Ταβιθά ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς
NAS: (which translated [in Greek] is called
KJV: which by interpretation is called
INT: Tabitha which translated is called Dorcas

1 Corinthians 12:30 V-PIA-3P
GRK: μὴ πάντες διερμηνεύουσιν
NAS: do they? All do not interpret, do they?
KJV: do all interpret?
INT: not all do interpret

1 Corinthians 14:5 V-PSA-3S
GRK: εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἡ
NAS: unless he interprets, so
KJV: except he interpret, that
INT: if not he should interpret that the

1 Corinthians 14:13 V-PSA-3S
GRK: προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ
NAS: pray that he may interpret.
KJV: pray that he may interpret.
INT: let him pray that he might interpret

1 Corinthians 14:27 V-PMA-3S
GRK: καὶ εἷς διερμηνευέτω
NAS: and one must interpret;
KJV: let one interpret.
INT: and one let interpret

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page