1106. γνώμη (gnómé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1106. γνώμη (gnómé) — 9 Occurrences

Acts 20:3 N-GFS
GRK: Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν
INT: Syria arose a purpose to return

1 Corinthians 1:10 N-DFS
GRK: τῇ αὐτῇ γνώμῃ
NAS: mind and in the same judgment.
KJV: in the same judgment.
INT: the same judgment

1 Corinthians 7:25 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχω γνώμην δὲ δίδωμι
NAS: but I give an opinion as one who by the mercy
KJV: I give my judgment, as
INT: not I have judgment however I give

1 Corinthians 7:40 N-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν γνώμην δοκῶ δὲ
NAS: But in my opinion she is happier if
KJV: after my judgment: and I think
INT: my judgment I think moreover

2 Corinthians 8:10 N-AFS
GRK: καὶ γνώμην ἐν τούτῳ
NAS: I give [my] opinion in this matter, for this
KJV: herein I give [my] advice: for this
INT: And a judgment in this

Philemon 1:14 N-GFS
GRK: τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα
NAS: but without your consent I did not want
KJV: without thy mind would I do
INT: your consent nothing I wished

Revelation 17:13 N-AFS
GRK: οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν καὶ
NAS: one purpose, and they give
KJV: have one mind, and shall give
INT: These one mind have and

Revelation 17:17 N-AFS
GRK: ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ
NAS: to execute His purpose by having
KJV: to fulfil his will, and to agree,
INT: to do the mind of him and

Revelation 17:17 N-AFS
GRK: ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι
NAS: a common purpose, and by giving
INT: to do one mind and to give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page