1072. γεμίζω (gemizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1072. γεμίζω (gemizó) — 8 Occurrences

Mark 4:37 V-PNM/P
GRK: ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
NAS: was already filling up.
KJV: was now full.
INT: so that already was filled the boat

Mark 15:36 V-APA-NMS
GRK: τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους
NAS: ran and filled a sponge
KJV: filled a spunge full of vinegar, and
INT: one and having filled a sponge with vinegar

Luke 14:23 V-ASP-3S
GRK: εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ μου ὁ
NAS: in, so that my house may be filled.
KJV: my house may be filled.
INT: to come in that might be filled of me the

John 2:7 V-AMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς ὑδρίας
NAS: said to them, Fill the waterpots
KJV: unto them, Fill the waterpots
INT: Jesus Fill the water vessels

John 2:7 V-AIA-3P
GRK: ὕδατος καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως
NAS: So they filled them up to the brim.
KJV: they filled them up to the brim.
INT: with water And they filled them unto

John 6:13 V-AIA-3P
GRK: οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους
NAS: they gathered them up, and filled twelve
KJV: and filled twelve
INT: therefore also filled twelve hand-baskets

Revelation 8:5 V-AIA-3S
GRK: λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ
NAS: the censer and filled it with the fire
KJV: the censer, and filled it with
INT: altar of incense and filled it from

Revelation 15:8 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς
NAS: And the temple was filled with smoke
KJV: the temple was filled with smoke
INT: And was filled the temple

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page