γέμουσιν
Englishman's Concordance
γέμουσιν (gemousin) — 3 Occurrences

Matthew 23:25 V-PIA-3P
GRK: ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς
NAS: but inside they are full of robbery
KJV: but within they are full of extortion
INT: inside however they are full of robbery

Matthew 23:27 V-PIA-3P
GRK: ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
NAS: but inside they are full of dead men's
KJV: are within full of dead
INT: inside however they are full of bones of [the] dead

Revelation 4:8 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν καὶ
NAS: six wings, are full of eyes around
KJV: [him]; and [they were] full of eyes
INT: and within full of eyes and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page