1016. βοῦς (bous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1016. βοῦς (bous) — 8 Occurrences

Luke 13:15 N-AMS
GRK: λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ
NAS: untie his ox or
KJV: loose his ox or [his] ass
INT: does he untie the ox of him or

Luke 14:5 N-NMS
GRK: υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ
NAS: or an ox fall
KJV: shall have an ass or an ox fallen into
INT: son or an ox into a pit

Luke 14:19 N-GMP
GRK: εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε
NAS: yoke of oxen, and I am going
KJV: five yoke of oxen, and I go
INT: said Pairs of oxen I have bought five

John 2:14 N-AMP
GRK: τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα
NAS: who were selling oxen and sheep
KJV: those that sold oxen and
INT: those who sold oxen and sheep

John 2:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς βόας καὶ τῶν
NAS: with the sheep and the oxen; and He poured
KJV: and the oxen; and
INT: and oxen and of the

1 Corinthians 9:9 N-AMS
GRK: Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα μὴ
NAS: YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING.
KJV: muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn.
INT: not you will muzzle an ox treading out grain not

1 Corinthians 9:9 N-GMP
GRK: μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ
NAS: is not concerned about oxen, is He?
KJV: God take care for oxen?
INT: not For the oxen is there care

1 Timothy 5:18 N-AMS
GRK: ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα οὐ
NAS: YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING,
KJV: muzzle the ox that treadeth out the corn.
INT: the Scripture An ox treading out grain not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page