πιεῖν
Englishman's Concordance
πιεῖν (piein) — 8 Occurrences

Matthew 20:22 V-ANA
GRK: αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον
NAS: Are you able to drink the cup
KJV: Are ye able to drink of the cup
INT: you ask for Are you able to drink the cup

Matthew 27:34 V-ANA
GRK: ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ
NAS: Him wine to drink mixed
KJV: him vinegar to drink mingled with
INT: they gave him to drink wine with

Matthew 27:34 V-ANA
GRK: οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
NAS: [it], He was unwilling to drink.
KJV: [thereof], he would not drink.
INT: not he would drink

Mark 10:38 V-ANA
GRK: αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον
NAS: Are you able to drink the cup
KJV: ye ask: can ye drink of the cup that
INT: you ask Are you able to drink the cup

Acts 23:12 V-ANA
GRK: φαγεῖν μήτε πίειν ἕως οὗ
NAS: eat nor drink until they had killed
KJV: eat nor drink till they had killed
INT: to eat nor to drink until that

Acts 23:21 V-ANA
GRK: φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ
NAS: not to eat or drink until they slay
KJV: eat nor drink till they have killed
INT: to eat not to drink until that

Romans 14:21 V-ANA
GRK: κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ
NAS: meat or to drink wine, or
KJV: flesh, nor to drink wine, nor
INT: meat nor drink wine nor

Revelation 16:6 V-ANA
GRK: αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
NAS: them blood to drink. They deserve
KJV: them blood to drink; for they are
INT: to them you did give to drink worthy they are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page