πίνων
Englishman's Concordance
πίνων (pinōn) — 8 Occurrences

Matthew 11:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων μήτε πίνων καὶ λέγουσιν
NAS: nor drinking, and they say,
KJV: eating nor drinking, and they say,
INT: eating nor drinking and they say

Matthew 11:19 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγουσιν
NAS: eating and drinking, and they say,
KJV: eating and drinking, and they say,
INT: eating and drinking and they say

Luke 7:33 V-PPA-NMS
GRK: ἄρτον μήτε πίνων οἶνον καὶ
NAS: no bread and drinking no wine,
KJV: bread nor drinking wine; and
INT: bread nor drinking wine and

Luke 7:34 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε
NAS: eating and drinking, and you say,
KJV: eating and drinking; and ye say,
INT: eating and drinking and you say

John 4:13 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ
NAS: to her, Everyone who drinks of this
KJV: unto her, Whosoever drinketh of this
INT: Everyone that drinks of the

John 6:54 V-PPA-NMS
GRK: σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
NAS: My flesh and drinks My blood
KJV: flesh, and drinketh my blood,
INT: flesh and drinks of me the

John 6:56 V-PPA-NMS
GRK: σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
NAS: My flesh and drinks My blood
KJV: flesh, and drinketh my blood,
INT: flesh and drinks of me the

1 Corinthians 11:29 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ
NAS: For he who eats and drinks, eats
KJV: and drinketh unworthily,
INT: eats and drinks judgment to himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page