παρουσίας
Englishman's Concordance
παρουσίας (parousias) — 6 Occurrences

Matthew 24:3 N-GFS
GRK: τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας
NAS: [will be] the sign of Your coming, and of the end
KJV: of thy coming, and
INT: the your coming and the completion

Philippians 1:26 N-GFS
GRK: τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς
NAS: Jesus through my coming to you again.
KJV: by my coming to you
INT: my coming again to

2 Thessalonians 2:1 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
NAS: with regard to the coming of our Lord
KJV: brethren, by the coming of our Lord
INT: by the coming of the Lord

2 Thessalonians 2:8 N-GFS
GRK: ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ
NAS: by the appearance of His coming;
KJV: with the brightness of his coming:
INT: appearing of the coming of him

James 5:7 N-GFS
GRK: ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
NAS: until the coming of the Lord.
KJV: unto the coming of the Lord.
INT: until the coming of the Lord

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἀφ'
NAS: is the promise of His coming? For [ever] since
KJV: the promise of his coming? for since
INT: promise of the coming of him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page