ἐπαρρησιάζετο
Englishman's Concordance
ἐπαρρησιάζετο (eparrēsiazeto) — 1 Occurrence

Acts 19:8 V-IIM/P-3S
GRK: τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας
NAS: the synagogue and continued speaking out boldly for three
KJV: the synagogue, and spake boldly for the space
INT: the synagogue he spoke boldly for months

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page