μνησθῆναι
Englishman's Concordance
μνησθῆναι (mnēsthēnai) — 3 Occurrences

Luke 1:54 V-ANP
GRK: παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους
INT: servant of him [in order] to remember mercy

Luke 1:72 V-ANP
GRK: ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
INT: of us and to remember [the] covenant holy

2 Peter 3:2 V-ANP
GRK: μνησθῆναι τῶν προειρημένων
INT: to be mindful of the spoken before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page