μιμηταί
Englishman's Concordance
μιμηταί (mimētai) — 6 Occurrences

1 Corinthians 4:16 N-NMP
GRK: οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε
NAS: I exhort you, be imitators of me.
KJV: you, be ye followers of me.
INT: therefore you imitators of me become

1 Corinthians 11:1 N-NMP
GRK: μιμηταί μου γίνεσθε
NAS: Be imitators of me, just as I also
KJV: Be ye followers of me, even as
INT: Imitators of me be

Ephesians 5:1 N-NMP
GRK: γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ
NAS: Therefore be imitators of God,
KJV: ye therefore followers of God, as
INT: Be you therefore imitators of God

1 Thessalonians 1:6 N-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε
NAS: became imitators of us and of the Lord,
KJV: ye became followers of us, and
INT: and you imitators of us became

1 Thessalonians 2:14 N-NMP
GRK: ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοί
NAS: became imitators of the churches
KJV: became followers of the churches
INT: you indeed imitators became brothers

Hebrews 6:12 N-NMP
GRK: νωθροὶ γένησθε μιμηταὶ δὲ τῶν
NAS: that you will not be sluggish, but imitators of those
KJV: but followers of them who through
INT: sluggish you be imitators however of those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page