μνήσθητε
Englishman's Concordance
μνήσθητε (mnēsthēte) — 2 Occurrences

Luke 24:6 V-AMP-2P
GRK: ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν
INT: but is risen remember how he spoke

Jude 1:17 V-AMP-2P
GRK: δέ ἀγαπητοί μνήσθητε τῶν ῥημάτων
INT: moreover beloved remember the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page