κόπον
Englishman's Concordance
κόπον (kopon) — 5 Occurrences

Luke 18:5 N-AMS
GRK: παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν
INT: causes me trouble the widow

John 4:38 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
NAS: and you have entered into their labor.
KJV: into their labours.
INT: into the labor of them have entered

1 Corinthians 3:8 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον κόπον
NAS: according to his own labor.
KJV: according to his own labour.
INT: the own labor

1 Thessalonians 2:9 N-AMS
GRK: ἀδελφοί τὸν κόπον ἡμῶν καὶ
NAS: brethren, our labor and hardship,
KJV: brethren, our labour and travail:
INT: brothers the labor of us and

Revelation 2:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν
NAS: your deeds and your toil and perseverance,
KJV: and thy labour, and thy
INT: and the labor and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page