κόψονται
Englishman's Concordance
κόψονται (kopsontai) — 3 Occurrences

Matthew 24:30 V-FIM-3P
GRK: καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ
NAS: of the earth will mourn, and they will see
KJV: of the earth mourn, and
INT: and then will mourn all the

Revelation 1:7 V-FIM-3P
GRK: ἐξεκέντησαν καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν
NAS: of the earth will mourn over
KJV: of the earth shall wail because
INT: pierced and will wail on account of him

Revelation 18:9 V-FIM-3P
GRK: κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὴν
NAS: with her, will weep and lament over
KJV: her, and lament for her,
INT: will weep for and will wail for her

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page