κοράσιον
Englishman's Concordance
κοράσιον (korasion) — 5 Occurrences

Matthew 9:24 N-NNS
GRK: ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει
NAS: Leave; for the girl has not died,
KJV: Give place: for the maid is not
INT: is dead the girl but sleeps

Matthew 9:25 N-NNS
GRK: ἠγέρθη τὸ κοράσιον
NAS: her by the hand, and the girl got
KJV: by the hand, and the maid arose.
INT: arose the girl

Mark 5:41 N-NNS
GRK: μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον σοὶ λέγω
NAS: means, Little girl, I say
KJV: being interpreted, Damsel, I say
INT: translated little girl to you I say

Mark 5:42 N-NNS
GRK: ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει
NAS: Immediately the girl got
KJV: And straightway the damsel arose, and
INT: arose the girl and walked

Mark 6:28 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν
NAS: it to the girl; and the girl gave
KJV: to the damsel: and the damsel gave it
INT: and the girl gave it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page