ἐξαυτῆς
Englishman's Concordance
ἐξαυτῆς (exautēs) — 6 Occurrences

Mark 6:25 Adv
GRK: Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι
NAS: you to give me at once the head
KJV: thou give me by and by in a charger
INT: I desire that at once you give to me

Acts 10:33 Adv
GRK: ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα
NAS: I sent for you immediately, and you have been kind enough
KJV: Immediately therefore I sent
INT: At once therefore I sent

Acts 11:11 Adv
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες
NAS: And behold, at that moment three men
KJV: three men already come unto
INT: And Behold at once three men

Acts 21:32 Adv
GRK: ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας
NAS: At once he took along [some] soldiers
KJV: Who immediately took soldiers
INT: who at once having taken with [him] soldiers

Acts 23:30 Adv
GRK: ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς
NAS: I sent him to you at once, also
KJV: the man, I sent straightway to thee,
INT: man to be [carried out] at once I sent [him] to

Philippians 2:23 Adv
GRK: περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς
NAS: to send him immediately, as soon as I see how
KJV: I hope to send presently, so soon as I
INT: concerning me at once

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page