ἀπολύτρωσιν
Englishman's Concordance
ἀπολύτρωσιν (apolytrōsin) — 6 Occurrences

Romans 8:23 N-AFS
GRK: ἀπεκδεχόμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος
NAS: for [our] adoption as sons, the redemption of our body.
KJV: for the adoption, [to wit], the redemption of our
INT: awaiting the redemption of the body

Ephesians 1:7 N-AFS
GRK: ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ
NAS: In Him we have redemption through
KJV: whom we have redemption through his
INT: we have the redemption through the

Ephesians 1:14 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως
NAS: with a view to the redemption of [God's own] possession,
KJV: until the redemption of the purchased possession,
INT: of us to [the] redemption of the acquired possession

Colossians 1:14 N-AFS
GRK: ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν τὴν ἄφεσιν
NAS: we have redemption, the forgiveness
KJV: whom we have redemption through his
INT: we have redemption the forgiveness

Hebrews 9:15 N-AFS
GRK: γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ
NAS: has taken place for the redemption of the transgressions
KJV: for the redemption of the transgressions
INT: having taken place for redemption of the under

Hebrews 11:35 N-AFS
GRK: προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν ἵνα κρείττονος
NAS: not accepting their release, so
KJV: accepting deliverance; that
INT: having accepted the redemption that a better

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page