ἁγίους
Englishman's Concordance
ἁγίους (hagious) — 12 Occurrences

Acts 9:32 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: also to the saints who lived
KJV: also to the saints which dwelt
INT: to the saints that inhabited

Acts 9:41 Adj-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
NAS: her up; and calling the saints and widows,
KJV: when he had called the saints and
INT: moreover the saints and the

Romans 16:15 Adj-AMP
GRK: αὐτοῖς πάντας ἁγίους
NAS: and all the saints who are with them.
KJV: all the saints which are with
INT: them all saints

1 Corinthians 16:1 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα
NAS: the collection for the saints, as I directed
KJV: for the saints, as
INT: for the saints as I directed

2 Corinthians 8:4 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους
NAS: in the support of the saints,
KJV: of the ministering to the saints.
INT: for the saints

2 Corinthians 9:1 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί
NAS: this ministry to the saints;
KJV: to the saints, it is
INT: for the saints superfluous for me

Ephesians 1:4 Adj-AMP
GRK: εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους
NAS: of the world, that we would be holy and blameless
KJV: should be holy and
INT: to be we holy and blameless

Ephesians 1:15 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: you and your love for all the saints,
KJV: unto all the saints,
INT: all the saints

Colossians 1:4 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: you have for all the saints;
KJV: ye have] to all the saints,
INT: all the saints

Colossians 1:22 Adj-AMP
GRK: παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους
NAS: you before Him holy and blameless
KJV: to present you holy and unblameable
INT: to present you holy and unblameable

Philemon 1:5 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: and toward all the saints;
KJV: toward all saints;
INT: all the saints

Hebrews 13:24 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους Ἀσπάζονται ὑμᾶς
NAS: and all the saints. Those
KJV: and all the saints. They of Italy
INT: all the saints greet you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page