2 Timothy 4
Estonian: Genesis and NT

1Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, Kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema Riiki. 2Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. 3Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, 4ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. 5Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee Evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti.

6Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi. 7Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! 8Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Ta ilmumist.

9Katsu ruttu minu juurde tulla! 10Sest Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Tessaloonikasse, Kreskes Galaatiasse, Tiitus Dalmaatiasse. 11Luukas üksi on mu juures. Võta Markus ja too ta enesega, sest teda on mulle väga vaja abiliseametisse. 12Tühhikose ma läkitasin Efesosse. 13Kuub, mille ma jätsin Troasse Karpose juurde, too tulles kaasa, ja raamatud, eriti pärgamendid. 14Vasksepp Aleksandros on mulle teinud palju paha. Issand tasugu talle ta tegusid mööda! 15Hoidu ka sina tema eest, sest ta on kõvasti vastu pannud meie sõnadele.

16Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks. 17Aga Issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda; ja ma pääsesin lõukoera suust. 18Küll Issand mind ka välja tõmbab kõigist kurjadest tegudest ja aitab Oma taevasesse Riiki. Temale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

19Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret. 20Erastos jäi Korintosesse; Trofimose ma jätsin haigelt Mileetosesse. 21Rutta, et sa enne talve saabud! Eubulos ja Puudes ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad tervitavad sind.

22Issand Jeesus Kristus olgu sinu vaimuga! Arm olgu teiega!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page