APOKALUPSIS IOANNOU 22
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai edeixen moi potamon katharon udatos zōēs lampron ōs krustallon ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou 2en mesō tēs plateias autēs kai tou potamou enteuthen kai enteuthen xulon zōēs poioun karpous dōdeka kata mēna ekaston apodidous ton karpon autou kai ta phulla tou xulou eis therapeian tōn ethnōn 3kai pan katathema ouk estai ekei kai o thronos tou theou kai tou arniou en autē estai kai oi douloi autou latreusousin autō 4kai opsontai to prosōpon autou kai to onoma autou epi tōn metōpōn autōn 5kai nux ouk estai ekei kai chreian ouk echousin luchnou kai phōtos ēliou oti kurios o theos phōtiei autous kai basileusousin eis tous aiōnas tōn aiōnōn

6kai legei moi outoi oi logoi pistoi kai alēthinoi kai kurios o theos tōn pneumatōn tōn prophētōn apesteilen ton angelon autou deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei

7[kai] idou erchomai tachu makarios o tērōn tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou

8kagō iōannēs o akouōn kai blepōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epeson proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta 9kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn prophētōn kai tōn tērountōn tous logous tou bibliou toutou tō theō proskunēson

10kai legei moi mē sphragisēs tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou o kairos [gar] engus estin 11o adikōn adikēsatō eti kai o ruparos rupareuthētō eti kai o dikaios dikaiosunēn poiēsatō eti kai o agios agiasthētō eti

12idou erchomai tachu kai o misthos mou met emou apodounai ekastō ōs to ergon estai autou 13egō to alpha kai to ō o prōtos kai o eschatos ē archē kai to telos

14makarioi oi poiountes tas entolas autou ina estai ē exousia autōn epi to xulon tēs zōēs kai tois pulōsin eiselthōsin eis tēn polin 15exō oi kunes kai oi pharmakoi kai oi pornoi kai oi phoneis kai oi eidōlolatrai kai pas philōn kai poiōn pseudos

16egō iēsous epempsa ton angelon mou marturēsai umin tauta epi tais ekklēsiais egō eimi ē riza kai to genos dauid o astēr o lampros o prōinos

17kai to pneuma kai ē numphē legousin erchou kai o akouōn eipatō erchou kai o dipsōn erchesthō o thelōn labetō udōr zōēs dōrean

18marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsai o theos ep auton tas [epta] plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō 19kai ean tis aphelē apo tōn logōn tou bibliou tēs prophēteias tautēs apheloi o theos to meros autou apo tou xulou tēs zōēs kai ek tēs poleōs tēs agias tōn gegrammenōn en tō bibliō toutō

20legei o marturōn tauta nai erchomai tachu amēn nai erchou kurie iēsou

21ē charis tou kuriou iēsou christou meta pantōn tōn agiōn amēn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Revelation 21
Top of Page
Top of Page