APOKALUPSIS IOANNOU 21
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai eidon ouranon kainon kai gēn kainēn o gar prōtos ouranos kai ē prōtē gē parēlthen kai ē thalassa ouk estin eti 2kai tēn polin tēn agian ierousalēm kainēn eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou theou ētoimasmenēn ōs numphēn kekosmēmenēn tō andri autēs 3kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou ouranou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laos autou esontai kai autos o theos estai met autōn 4kai exaleipsei pan dakruon apo tōn ophthalmōn autōn kai o thanatos ouk estai eti oute penthos oute kraugē oute ponos ouk estai eti oti ta prōta apēlthon

5kai eipen o kathēmenos epi tō thronō idou panta kaina poiō kai legei moi grapson oti outoi oi logoi alēthinoi kai pistoi eisin 6kai eipen moi gegona [egō] to alpha kai to ō ē archē kai to telos egō tō dipsōnti dōsō ek tēs pēgēs tou udatos tēs zōēs dōrean 7o nikōn klēronomēsei tauta kai esomai autō theos kai autos estai moi uios 8tois de deilois kai apistois kai amartōlois kai ebdelugmenois kai phoneusin kai pornois kai pharmakois kai eidōlolatrais kai pasin tois pseudesin to meros autōn en tē limnē tē kaiomenē puri kai theiō o estin o thanatos o deuteros

9kai ēlthen eis ek tōn epta angelōn tōn echontōn tas epta phialas gemousas tōn epta plēgōn tōn eschatōn kai elalēsen met emou legōn deuro deixō soi tēn gunaika tēn numphēn tou arniou

10kai apēnenken me en pneumati ep oros mega kai upsēlon kai edeixen moi tēn polin [tēn megalēn] tēn agian ierousalēm katabainousan ek tou ouranou apo tou theou 11echousan tēn doxan tou theou o phōstēr autēs omoios lithō timiōtatō ōs lithō iaspidi krustallizonti 12echousa teichos mega kai upsēlon echousa pulōnas dōdeka kai epi tois pulōsin angelous dōdeka kai onomata epigegrammena a estin [onomata] tōn dōdeka phulōn [tōn] uiōn israēl 13apo anatolōn pulōnes treis kai apo borra pulōnes treis kai apo notou pulōnes treis kai apo dusmōn pulōnes treis 14kai to teichos tēs poleōs echon themelious dōdeka kai ep autōn dōdeka onomata tōn dōdeka apostolōn tou arniou

15kai o lalōn met emou eichen metron kalamon chrusoun ina metrēsē tēn polin kai tous pulōnas autēs [kai to teichos autēs] 16kai ē polis tetragōnos keitai kai to mēkos autēs oson to platos kai emetrēsen tēn polin tō kalamō epi stadious dōdeka chiliadōn [dōdeka] to mēkos kai to platos kai to upsos autēs isa estin 17kai emetrēsen to teichos autēs ekaton tessarakonta tessarōn pēchōn metron anthrōpou o estin angelou 18kai ēn ē endomēsis tou teichous autēs iaspis kai ē polis chrusion katharon omoion uelō katharō 19[kai] oi themelioi tou teichous tēs poleōs panti lithō timiō kekosmēmenoi o themelios o prōtos iaspis o deuteros sappheiros o tritos chalkēdōn o tetartos smaragdos 20o pemptos sardonux o ektos sardios o ebdomos chrusolithos o ogdoos bērullos o enatos topazion o dekatos chrusoprasos o endekatos uakinthos o dōdekatos amethusos 21kai oi dōdeka pulōnes dōdeka margaritai ana eis ekastos tōn pulōnōn ēn ex enos margaritou kai ē plateia tēs poleōs chrusion katharon ōs uelos diaugēs

22kai naon ouk eidon en autē o gar kurios o theos o pantokratōr naos autēs estin kai to arnion 23kai ē polis ou chreian echei tou ēliou oude tēs selēnēs ina phainōsin autē ē gar doxa tou theou ephōtisen autēn kai o luchnos autēs to arnion 24kai peripatēsousin ta ethnē dia tou phōtos autēs kai oi basileis tēs gēs pherousin autō doxan kai timēn tōn ethnōn eis autēn 25kai oi pulōnes autēs ou mē kleisthōsin ēmeras nux gar ouk estai ekei 26kai oisousin tēn doxan kai tēn timēn tōn ethnōn eis autēn 27kai ou mē eiselthē eis autēn pan koinon kai poioun bdelugma kai pseudos ei mē oi gegrammenoi en tō bibliō tēs zōēs tou arniou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Revelation 20
Top of Page
Top of Page