Исая 5
Bulgarian
1Сега ще пея на любезния си, Песен на обичния си за лозето Му. Любезният ми имаше лозе На много тлъсто бърдо.

2Окопа го, и очисти го от камъните, И насади го с отбрана лоза, Съгради кула всред него, Изкопа още и лин в него; И очакваше [сладко] грозде, Но то роди диво.

3И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, Съдете, моля, между Мене и лозето Ми.

4Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което не му направих? Защо, [тогава], докато очаквах да роди [сладко] грозде, То роди диво?

5И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче;

6И ще го запустя; не ще да се подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него.

7Защото лозето на Господа на Силите е Израилевият дом И Юдовите мъже са садът, който Го зарадва; И Той очакваше [от тях] правосъдие, но ето кръвопролитие,- Правда, но ето вопъл.

8Горко на ония, които прибавят къща на къща, И събират нива с нива, докато не остане място, И вие си направите да живеете сами всред земята!

9Господ на Силите ми [казва] в ушите: Наистина много къщи ще запустеят без жители, Даже големи и хубави [къщи];

10Защото десет уврата лозе ще дадат [само] един ват [вино], И един кор семе ще даде [само] една ефа [плод],

11Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!

12И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, И с вино са техните угощения; Но не се взират в делото Господно, Нито са внимавали на действието на ръцете Му.

13Затова Моите люде са закарани в плен,- Защото нямат знание; Па и почтените им мъже умират от глад, И множеството им съхне от жажда,

14Затова става преизподнята по-лакома, И отвори чрезмерно устата си; И [в нея] слизат славата им, И множеството им, и великолепието им, И ония, които се веселят между тях.

15И навежда се долният човек, И унижава се големецът, И очите на високоумните се навеждат;

16А Господ на Силите се възвишава чрез правосъдие, И светият Бог се освещава чрез правда.

17Тогава агнетата ще пасат както в пасбищата си; И чужденци ще изядат запустелите места на тлъстите.

18Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи, И грехът като с ремъци от товарна кола,-

19Които казват: Нека бърза, Нека ускори делото Си, за да го видим; И нека приближи и дойде Възнамеряването от Светия Израилев, за да го разберем!

20Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!

21Горко на ония, които са мъдри в своите очи, И които са разумни пред себе си!

22Горко на ония, които са юнаци да пият вино, И силни да подправят спиртно питие,-

23Които за дарове оправдават беззаконника- И отнемат от праведника правото му!

24Затова, както огнен пламък пояжда плявата, И както сламата се губи в пламъка, Така и техният корен ще стане като гнилота, И цветът им ще възлезе като прах. Защото отхвърлиха поуката на Господа на Силите, И презряха думата на Светия Израилев.

25За туй, гневът на Господа пламна против людете Му, И Той простря ръката Си против тях та ги порази; Та потреперяха хълмовете, И техните трупове станаха като смет всред улиците. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

26И Той ще издигне знаме за народите от далеч, И ще засвири за всеки [от тях] от края на земята; И, ето, те скоро ще дойдат набързо.

27Никой измежду тях не ще се умори нито ще се спъне. Никой не ще задреме нито ще заспи; Нито ще се разпаше поясът от кръста им, Нито ще се скъса ремъкът на обущата им.

28Стрелите им са остри, и всичките им лъкове запънати; Копитата на конете им ще се считат за кремък, И колелата им за вихрушка.

29Ревът им ще бъде като на лъв; Те ще реват като млади лъвове; Да! ще реват, и ще сграбчат лова, и ще го завлекат, И не ще има кой да го отърве.

30И в същия ден ще реват против тях като морското бучение; И ако погледне някой на земята, ето тъмнина [и] неволя, И виделината помрачена през облаците й.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 4
Top of Page
Top of Page