Psalm 77
Czech BKR

1Přednímu kantoru z potomků Jedutunových, s Azafem, žalm. (1a) Hlas můj k Bohu, když volám, hlas můj k Bohu, aby ucha naklonil ke mně.

2V den ssoužení svého Pána hledal jsem, v noci ruce své rozprostíral jsem bez přestání, a nedala se potěšiti duše má.

3Na Boha zpomínal jsem a kormoutil se, přemyšloval jsem, a úzkostmi svírán byl duch můj. Sélah.

4Zdržoval jsi oči mé, aby bděly; potřín jsem byl, aniž jsem mluviti mohl.

5I přicházeli mi na pamět dnové předešlí, a léta dávní.

6Rozpomínal jsem se v noci na zpěvy své, v srdci svém přemyšloval jsem, a zpytoval to duch můj, pravě:

7Zdali na věky zažene Bůh? Nikdy-liž již více lásky neukáže?

8Zdali do konce přestane milosrdenství jeho? A konec vezme slovo od pokolení až do pokolení?

9Zdali se zapomněl smilovávati Bůh silný? Zdaž zadržel v hněvě milosrdenství svá? Sélah.

10I řekl jsem: Toť jest má smrt. Ale učiníť proměnu pravice Nejvyššího.

11Rozpomínati se budu na skutky Hospodinovy, a připomínati sobě divné činy tvé, od starodávna.

12A přemyšlovati o všelikém díle tvém, a o skutcích tvých mluviti.

13Bože, svatá jest cesta tvá. Kdo jest silný, veliký, jako Bůh?

14Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci; uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou.

15Vysvobodil jsi ramenem lid svůj, syny Jákobovy a Jozefovy. Sélah.

16Vidělyť jsou tě vody, Bože, viděly tě vody, a zstrašily se; pohnuly se také i hlubiny.

17Vydali povodně oblakové, vydala hřmot nebesa, ano i kameníčko tvé skákalo.

18Vznělo hřímání tvé po obloze, blýskání osvěcovalo okršlek zemský, pohybovala se a třásla země.

19Skrze moře byla cesta tvá, a stezky tvé skrze vody veliké, a však šlepějí tvých nebylo znáti.

20(Psalms 77:21) Vedl jsi jako stádo lid svůj skrze Mojžíše a Arona.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 76
Top of Page
Top of Page