Psalm 103
Czech BKR

1Davidův. Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho.

2Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho,

3Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé,

4Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním,

5Kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa tvá, tak že se obnovuje jako orlice mladost tvá.

6Činí, což spravedlivého jest, Hospodin, a soudy všechněm utištěným.

7Známé učinil Mojžíšovi cesty své, synům Izraelským skutky své.

8Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.

9Nebudeť ustavičně žehrati, ani na věky hněvu držeti.

10Ne podlé hříchů našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí našich odplacuje nám.

11Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se ho bojí.

12A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše.

13Jakož se slitovává otec nad dítkami,tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se hobojí.

14Onť zajisté zná slepení naše, v paměti má, že prach jsme.

15Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete.

16Jakž vítr na něj povane, anť ho není, aniž ho již více pozná místo jeho.

17Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů,

18Kteříž ostříhají smlouvy jeho, a pamatují na přikázaní jeho, aby je činili.

19Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje.

20Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.

21Dobrořečte Hospodinu všickni zástupové jeho, služebníci jeho, kteříž činíte vůli jeho.

22Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page