Yehoshua 3
Joshua 3 Aleppo Codex
1א וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד הירדן--הוא וכל בני ישראל וילנו שם טרם יעברו 2ב ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה 3ג ויצוו את העם לאמר כראתכם את ארון ברית יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו--ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו 4ד אך רחוק יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במדה  אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה--כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום  {פ}

5ה ויאמר יהושע אל העם התקדשו  כי מחר יעשה יהוה בקרבכם--נפלאות 6ו ויאמר יהושע אל הכהנים לאמר שאו את ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם  {ס}

7ז ויאמר יהוה אל יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל  אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך 8ח ואתה תצוה את הכהנים נשאי ארון הברית לאמר  כבאכם עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו  {פ} 9ט ויאמר יהושע אל בני ישראל  גשו הנה--ושמעו את דברי יהוה אלהיכם 10י ויאמר יהושע--בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי 11יא הנה ארון הברית אדון כל הארץ עבר לפניכם בירדן 12יב ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל--איש אחד איש אחד לשבט 13יג והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד

14יד ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית--לפני העם 15טו וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר 16טז ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם (מאדם) העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו 17יז ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יהוה בחרבה בתוך הירדן--הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joshua 2
Top of Page
Top of Page