Yehoshua 13
Joshua 13 Aleppo Codex
1א ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה 2ב זאת הארץ הנשארת  כל גלילות הפלשתים וכל הגשורי 3ג מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה--לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים 4ד מתימן כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים--עד אפקה  עד גבול האמרי 5ה והארץ הגבלי וכל הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר חרמון--עד לבוא חמת 6ו כל ישבי ההר מן הלבנון עד משרפת מים כל צידנים--אנכי אורישם מפני בני ישראל  רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך 7ז ועתה חלק את הארץ הזאת בנחלה--לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה

8ח עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם--אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה 9ט מערוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישר מידבא--עד דיבון 10י וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון--עד גבול בני עמון 11יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן--עד סלכה 12יב כל ממלכות עוג בבשן אשר מלך בעשתרות ובאדרעי  הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם 13יג ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה 14יד רק לשבט הלוי לא נתן נחלה  אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר לו  {פ}

15טו ויתן משה למטה בני ראובן למשפחתם 16טז ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישר--על מידבא 17יז חשבון וכל עריה אשר במישר דיבן ובמות בעל ובית בעל מעון 18יח ויהצה וקדמת ומפעת 19יט וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק 20כ ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות 21כא וכל ערי המישר וכל ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון  אשר הכה משה אתו ואת נשיאי מדין את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ

22כב ואת בלעם בן בעור הקוסם--הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם 23כג ויהי גבול בני ראובן--הירדן וגבול  זאת נחלת בני ראובן למשפחותם הערים וחצריהן  {פ}

24כד ויתן משה למטה גד לבני גד למשפחתם 25כה ויהי להם הגבול--יעזר וכל ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון  עד ערוער אשר על פני רבה 26כו ומחשבון עד רמת המצפה ובטנים וממחנים עד גבול לדבר 27כז ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל--עד קצה ים כנרת עבר הירדן מזרחה 28כח זאת נחלת בני גד למשפחתם הערים וחצריהם  {ס}

29כט ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני מנשה--למשפחותם 30ל ויהי גבולם ממחנים כל הבשן כל ממלכות עוג מלך הבשן וכל חות יאיר אשר בבשן--ששים עיר 31לא וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן מנשה לחצי בני מכיר למשפחותם

32לב אלה אשר נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה  {פ} 33לג ולשבט הלוי--לא נתן משה נחלה  יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joshua 12
Top of Page
Top of Page