Yob 33
Job 33 Aleppo Codex
1א ואולם--שמע-נא איוב מלי  וכל-דברי האזינה

2ב הנה-נא פתחתי פי  דברה לשוני בחכי

3ג ישר-לבי אמרי  ודעת שפתי ברור מללו

4ד רוח-אל עשתני  ונשמת שדי תחיני

5ה אם-תוכל השיבני  ערכה לפני התיצבה

6ו הן-אני כפיך לאל  מחמר קרצתי גם-אני

7ז הנה אמתי לא תבעתך  ואכפי עליך לא-יכבד

8ח אך אמרת באזני  וקול מלין אשמע

9ט זך אני בלי-פשע  חף אנכי ולא עון לי

10י הן תנואות עלי ימצא  יחשבני לאויב לו

11יא ישם בסד רגלי  ישמר כל-ארחתי

12יב הן-זאת לא-צדקת אענך  כי-ירבה אלוה מאנוש

13יג מדוע אליו ריבות  כי כל-דבריו לא יענה

14יד כי-באחת ידבר-אל  ובשתים לא ישורנה

15טו בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים  בתנומות עלי משכב

16טז אז יגלה אזן אנשים  ובמסרם יחתם

17יז להסיר אדם מעשה  וגוה מגבר יכסה

18יח יחשך נפשו מני-שחת  וחיתו מעבר בשלח

19יט והוכח במכאוב על-משכבו  וריב (ורוב) עצמיו אתן

20כ וזהמתו חיתו לחם  ונפשו מאכל תאוה

21כא יכל בשרו מראי  ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

22כב ותקרב לשחת נפשו  וחיתו לממתים

23כג אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף  להגיד לאדם ישרו

24כד ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת  מצאתי כפר

25כה רטפש בשרו מנער  ישוב לימי עלומיו

26כו יעתר אל-אלוה וירצהו  וירא פניו בתרועה וישב לאנוש  צדקתו

27כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי  ולא-שוה לי

28כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת  וחיתי (וחיתו) באור תראה

29כט הן-כל-אלה יפעל-אל--  פעמים שלוש עם-גבר

30ל להשיב נפשו מני-שחת--  לאור באור החיים

31לא הקשב איוב שמע-לי  החרש ואנכי אדבר

32לב אם-יש-מלין השיבני  דבר כי-חפצתי צדקך

33לג אם-אין אתה שמע-לי  החרש ואאלפך חכמה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Job 32
Top of Page
Top of Page