Yesha'yah 32
Isaiah 32 Aleppo Codex
1א הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו

2ב והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה

3ג ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה

4ד ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות

5ה לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע

6ו כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און--לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר

7ז וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים (עניים) באמרי שקר ובדבר אביון משפט

8ח ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום  {ס}

9ט נשים שאננות--קמנה שמענה קולי בנות בטחות--האזנה אמרתי

10י ימים על שנה תרגזנה בטחות  כי כלה בציר אסף בלי יבוא

11יא חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים

12יב על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה

13יג על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה  כי על כל בתי משוש קריה עליזה

14יד כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם--משוש פראים מרעה עדרים

15טו עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל (והכרמל) ליער יחשב

16טז ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב

17יז והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה--השקט ובטח עד עולם

18יח וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות

19יט וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר

20כ אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 31
Top of Page
Top of Page