Yesha'yah 13
Isaiah 13 Aleppo Codex
1א משא בבל--אשר חזה ישעיהו בן אמוץ

2ב על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים

3ג אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי

4ד קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גוים נאספים--יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה

5ה באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ  {ס}

6ו הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא

7ז על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס

8ח ונבהלו--צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם

9ט הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף--לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה

10י כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו

11יא ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל

12יב אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר

13יג על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה--בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו

14יד והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ  איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו

15טו כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב

16טז ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה (תשכבנה)

17יז הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו

18יח וקשתות נערים תרטשנה  ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם

19יט והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה

20כ לא תשב לנצח ולא תשכן עד דור ודור ולא יהל שם ערבי ורעים לא ירבצו שם

21כא ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם

22כב וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 12
Top of Page
Top of Page