Chav'kuk 3
Habakkuk 3 Aleppo Codex
1א תפלה לחבקוק הנביא--על שגינות

2ב יהוה שמעתי שמעך יראתי--יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור

3ג אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ

4ד ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה

5ה לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו

6ו עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו

7ז תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין

8ח הבנהרים חרה יהוה--אם בנהרים אפך אם בים עברתך  כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה

9ט עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ

10י ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא

11יא שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך

12יב בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים

13יג יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה  {פ}

14יד נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר

15טו דרכת בים סוסיך חמר מים רבים

16טז שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי--יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז  אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו

17יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

18יח ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי

19יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Habakkuk 2
Top of Page
Top of Page