Chav'kuk 2
Habakkuk 2 Aleppo Codex
1א על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי

2ב ויענני יהוה ויאמר כתב חזון ובאר על הלחות--למען ירוץ קורא בו

3ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו--כי בא יבא לא יאחר

4ד הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה  {ס}

5ה ואף כי היין בגד גבר יהיר ולא ינוה  אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים

6ו הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו--עד מתי ומכביד עליו עבטיט

7ז הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו

8ח כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה  {פ}

9ט הוי בצע בצע רע--לביתו  לשום במרום קנו להנצל מכף רע

10י יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך

11יא כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה  {פ}

12יב הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה

13יג הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו

14יד כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים  {פ}

15טו הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר--למען הביט על מעוריהם

16טז שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך

17יז כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה

18יח מה הועיל פסל כי פסלו יצרו--מסכה ומורה שקר  כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים  {ס}

19יט הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה--הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו

20כ ויהוה בהיכל קדשו  הס מפניו כל הארץ  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Habakkuk 1
Top of Page
Top of Page