B'resheet 36
Genesis 36 Aleppo Codex
1א ואלה תלדות עשו הוא אדום

2ב עשו לקח את נשיו מבנות כנען  את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי 3ג ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות 4ד ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל 5ה ואהליבמה ילדה את יעיש (יעוש) ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען

6ו ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 7ז כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם--מפני מקניהם 8ח וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום

9ט ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר 10י אלה שמות בני עשו  אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו 11יא ויהיו בני אליפז--תימן אומר צפו וגעתם וקנז 12יב ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו 13יג ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו 14יד ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון--אשת עשו ותלד לעשו את יעיש (יעוש) ואת יעלם ואת קרח

15טו אלה אלופי בני עשו  בני אליפז בכור עשו--אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז 16טז אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה 17יז ואלה בני רעואל בן עשו--אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום--אלה בני בשמת אשת עשו 18יח ואלה בני אהליבמה אשת עשו--אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה--אשת עשו 19יט אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום  {ס}

20כ אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ  לוטן ושובל וצבעון וענה 21כא ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום 22כב ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע 23כג ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם 24כד ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו 25כה ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה 26כו ואלה בני דישן--חמדן ואשבן ויתרן וכרן 27כז אלה בני אצר--בלהן וזעון ועקן 28כח אלה בני דישן עוץ וארן 29כט אלה אלופי החרי  אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה 30ל אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר  {פ}

31לא ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום--לפני מלך מלך לבני ישראל 32לב וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה 33לג וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה 34לד וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני 35לה וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית 36לו וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה 37לז וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר 38לח וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור 39לט וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

40מ ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם  אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת 41מא אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן 42מב אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר 43מג אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם--הוא עשו אבי אדום  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 35
Top of Page
Top of Page