B'resheet 21
Genesis 21 Aleppo Codex
1א ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר 2ב ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים 3ג ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה--יצחק 4ד וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים 5ה ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו 6ו ותאמר שרה--צחק עשה לי אלהים  כל השמע יצחק לי 7ז ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה  כי ילדתי בן לזקניו

8ח ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק

9ט ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם--מצחק 10י ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה  כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק 11יא וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו 12יב ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך--כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה  כי ביצחק יקרא לך זרע 13יג וגם את בן האמה לגוי אשימנו  כי זרעך הוא 14יד וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד--וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע

15טו ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם 16טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך 17יז וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם 18יח קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו  כי לגוי גדול אשימנו 19יט ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער

20כ ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת 21כא וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים  {פ}

22כב ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר  אלהים עמך בכל אשר אתה עשה 23כג ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה 24כד ויאמר אברהם אנכי אשבע 25כה והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך 26כו ויאמר אבימלך--לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי--בלתי היום

27כז ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית 28כח ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן--לבדהן 29כט ויאמר אבימלך אל אברהם  מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה 30ל ויאמר--כי את שבע כבשת תקח מידי  בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת 31לא על כן קרא למקום ההוא--באר שבע  כי שם נשבעו שניהם 32לב ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים 33לג ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם--בשם יהוה אל עולם 34לד ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 20
Top of Page
Top of Page