Y'chizki'el 48
Ezekiel 48 Aleppo Codex
1א ואלה שמות השבטים  מקצה צפונה אל יד דרך חתלן לבוא חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל יד חמת והיו לו פאת קדים הים דן אחד 2ב ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה--אשר אחד 3ג ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה--נפתלי אחד 4ד ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד פאת ימה--מנשה אחד 5ה ועל גבול מנשה מפאת קדמה עד פאת ימה--אפרים אחד 6ו ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה--ראובן אחד 7ז ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה--יהודה אחד

8ח ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה--תהיה התרומה אשר תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה והיה המקדש בתוכו 9ט התרומה אשר תרימו ליהוה--ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים

10י ולאלה תהיה תרומת הקדש לכהנים--צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש יהוה בתוכו 11יא לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי--אשר לא תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים 12יב והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים--אל גבול הלוים 13יג והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים 14יד ולא ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעבור (יעביר)--ראשית הארץ  כי קדש ליהוה

15טו וחמשת אלפים הנותר ברחב על פני חמשה ועשרים אלף--חל הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר בתוכה 16טז ואלה מדותיה--פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים ופאת נגב חמש חמש ( ) מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים 17יז והיה מגרש לעיר--צפונה חמשים ומאתים ונגבה חמשים ומאתים וקדימה חמשים ומאתים וימה חמשים ומאתים 18יח והנותר בארך לעמת תרומת הקדש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדש והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר 19יט והעבד העיר--יעבדוהו מכל שבטי ישראל 20כ כל התרומה חמשה ועשרים אלף בחמשה ועשרים אלף  רביעית תרימו את תרומת הקדש אל אחזת העיר

21כא והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני חמשה ועשרים אלף תרומה עד גבול קדימה וימה על פני חמשה ועשרים אלף על גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכה 22כב ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה  בין גבול יהודה ובין גבול בנימן--לנשיא יהיה

23כג ויתר השבטים  מפאת קדימה עד פאת ימה בנימן אחד 24כד ועל גבול בנימן מפאת קדימה עד פאת ימה--שמעון אחד 25כה ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה--יששכר אחד 26כו ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה--זבולן אחד 27כז ועל גבול זבולן מפאת קדמה עד פאת ימה--גד אחד 28כח ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה  והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על הים הגדול 29כט זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל ואלה מחלקותם--נאם אדני יהוה  {ס}

30ל ואלה תוצאת העיר  מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מדה 31לא ושערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה--שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד 32לב ואל פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה--ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד 33לג ופאת נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מדה ושערים שלשה--שער שמעון אחד שער יששכר אחד שער זבולן אחד 34לד פאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים שעריהם שלשה--שער גד אחד שער אשר אחד שער נפתלי אחד 35לה סביב שמנה עשר אלף ושם העיר מיום יהוה שמה  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page