Kehilat 10
Ecclesiastes 10 Aleppo Codex
1א זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט 2ב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו 3ג וגם בדרך כשהסכל (כשסכל) הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא 4ד אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח  כי מרפא יניח חטאים גדולים

5ה יש רעה ראיתי תחת השמש--כשגגה שיצא מלפני השליט 6ו נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו 7ז ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ

8ח חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש 9ט מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם 10י אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה 11יא אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון 12יב דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו 13יג תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה 14יד והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו 15טו עמל הכסילים תיגענו--אשר לא ידע ללכת אל עיר 16טז אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו 17יז אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי 18יח בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית 19יט לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל 20כ גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר  כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים (כנפים) יגיד דבר

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 9
Top of Page
Top of Page