Ephesians 1

<< Ephesians 1 >>
Ephesians 1 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃ 2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃ 4 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃ 5 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃ 6 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃ 7 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃ 8 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃ 9 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃ 10 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃ 11 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃ 12 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃ 13 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃ 14 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

15 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃ 16 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃ 17 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃ 18 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃ 19 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃ 20 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃ 21 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃ 22 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃ 23 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃


<< Ephesians 1 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible