2 Chronicles 31
Hebrew OT: WLC Transliterated

1u·che·chal·lo·vt kol-zot ya·tze·'u kol-yis·ra·'el han·nim·tze·'im le·'a·rei ye·hu·dah vay·shab·be·ru ham·ma·tze·vo·vt vay·gad·de·'u ha·'a·she·rim vay·nat·te·tzu et-hab·ba·mo·vt ve·'et-ham·miz·be·chot mik·kol-ye·hu·dah u·vin·ya·min u·ve·'ef·ra·yim u·me·na·sheh ad-le·chal·leh; vai·ya·shu·vu kol-be·nei yis·ra·'el ish la·'a·chuz·za·tov le·'a·rei·hem. s

2vai·ya·'a·med ye·chiz·ki·ya·hu et-mach·le·ko·vt hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim al-mach·le·ko·v·tam ish ke·fi a·vo·da·tov lak·ko·ha·nim ve·lal·vi·yim, le·'o·lah ve·lish·la·mim; le·sha·ret u·le·ho·do·vt u·le·hal·lel, be·sha·'a·rei ma·cha·no·vt ha·shem. s

3u·me·nat ham·me·lech min-re·chu·shov la·'o·lo·vt le·'o·lo·vt hab·bo·ker ve·ha·'e·rev, ve·ha·'o·lo·vt, la·shab·ba·to·vt ve·le·cho·da·shim ve·lam·mo·'a·dim; kak·ka·tuv be·to·v·rat ha·shem. 4vai·yo·mer la·'am le·yo·vsh·vei ye·ru·sha·lim, la·tet me·nat hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim; le·ma·'an ye·chez·ku be·to·v·rat ha·shem. 5ve·chif·rotz had·da·var hir·bu ve·nei-yis·ra·'el re·shit da·gan ti·ro·vsh ve·yitz·har u·de·vash, ve·chol te·vu·'at sa·deh; u·ma'·sar hak·kol la·rov he·vi·'u. 6u·ve·nei yis·ra·'el vi·hu·dah hai·yo·vsh·vim be·'a·rei ye·hu·dah gam-hem ma'·sar ba·kar va·tzon, u·ma'·sar ka·da·shim, ham·kud·da·shim la·shem e·lo·hei·hem; he·vi·'u vai·yit·te·nu a·re·mo·vt a·re·mo·vt. s 7ba·cho·desh ha·she·li·shi, he·chel·lu ha·'a·re·mo·vt le·yis·so·vd; u·va·cho·desh ha·she·vi·'i kil·lu. s 8vai·ya·vo·'u ye·chiz·ki·ya·hu ve·has·sa·rim, vai·yir·'u et-ha·'a·re·mo·vt; vay·va·ra·chu et-ha·shem, ve·'et am·mov yis·ra·'el. f 9vai·yid·rosh ye·chiz·ki·ya·hu al-hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim al-ha·'a·re·mo·vt. 10vai·yo·mer e·lav a·zar·ya·hu hak·ko·hen ha·rosh le·veit tza·do·vk; vai·yo·mer me·ha·chel hat·te·ru·mah la·vi veit-ha·shem a·cho·vl ve·sa·vo·v·a' ve·ho·v·ter ad-la·ro·vv, ki ha·shem be·rach et-am·mov, ve·han·no·v·tar et-he·ha·mo·vn haz·zeh. s

11vai·yo·mer ye·chiz·ki·ya·hu le·ha·chin le·sha·cho·vt be·veit ha·shem vai·ya·chi·nu. 12vai·ya·vi·'u et-hat·te·ru·mah ve·ham·ma·'a·ser ve·hak·ko·da·shim be·'e·mu·nah; va·'a·lei·hem na·gid ko·v·nan·ya·hu ch ka·nan·ya·hu k hal·le·vi, ve·shim·'i a·chi·hu mish·neh. 13vi·chi·'el va·'a·zaz·ya·hu ve·na·chat va·'a·sa·h·'el vi·ri·mo·vt ve·yo·v·za·vad ve·'e·li·'el ve·yis·mach·ya·hu, u·ma·chat u·ve·na·ya·hu; pe·ki·dim mi·yad ka·v·nan·ya·hu ch ka·nan·ya·hu k ve·shim·'i a·chiv, be·mif·kad ye·chiz·ki·ya·hu ham·me·lech, va·'a·zar·ya·hu ne·gid beit-ha·'e·lo·him. 14ve·ko·v·re ven-yim·nah hal·le·vi ha·sho·v·'er lam·miz·ra·chah, al nid·vo·vt ha·'e·lo·him; la·tet te·ru·mat ha·shem, ve·ka·de·shei hak·ko·da·shim. 15ve·'al-ya·dov e·den u·min·ya·min ve·ye·shu·a' u·she·ma'·ya·hu a·mar·ya·hu u·she·chan·ya·hu be·'a·rei hak·ko·ha·nim be·'e·mu·nah; la·tet la·'a·chei·hem be·mach·le·ko·vt, kag·ga·do·vl kak·ka·tan. 16mil·le·vad hit·yach·sam liz·cha·rim mib·ben sha·lo·vsh sha·nim u·le·ma'·lah, le·chol-hab·ba le·veit-ha·shem lid·var-yo·vm be·yo·v·mov; la·'a·vo·v·da·tam, be·mish·me·ro·v·tam ke·mach·le·ko·v·tei·hem. 17ve·'et hit·ya·ches hak·ko·ha·nim le·veit a·vo·v·tei·hem, ve·hal·vi·yim, mib·ben es·rim sha·nah u·le·ma·'e·lah; be·mish·me·ro·v·tei·hem be·mach·le·ko·v·tei·hem. 18u·le·hit·ya·ches be·chol-tap·pam ne·shei·hem u·ve·nei·hem u·ve·no·v·tei·hem le·chol-ka·hal; ki ve·'e·mu·na·tam yit·kad·de·shu-ko·desh. 19ve·liv·nei a·ha·ron hak·ko·ha·nim bis·dei mig·rash a·rei·hem be·chol-ir va·'ir, a·na·shim a·sher nik·ke·vu be·she·mo·vt; la·tet ma·no·vt le·chol-za·char bak·ko·ha·nim, u·le·chol-hit·ya·ches bal·vi·yim.

20vai·ya·'as ka·zot ye·chiz·ki·ya·hu be·chol-ye·hu·dah; vai·ya·'as hat·to·vv ve·hai·ya·shar ve·ha·'e·met, lif·nei ha·shem e·lo·hav. 21u·ve·chol-ma·'a·seh a·sher-he·chel ba·'a·vo·v·dat beit-ha·'e·lo·him u·vat·to·v·rah u·vam·mitz·vah, lid·rosh le·lo·hav; be·chol-le·va·vov a·sah ve·hitz·li·ach. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 30
Top of Page
Top of Page