2 Chronicles 30
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yish·lach ye·chiz·ki·ya·hu al-kol-yis·ra·'el vi·hu·dah ve·gam-ig·ge·ro·vt ka·tav al-ef·ra·yim u·me·na·sheh, la·vo·v le·veit-ha·shem bi·ru·sha·lim; la·'a·so·vt pe·sach, la·shem e·lo·hei yis·ra·'el. 2vai·yiv·va·'atz ham·me·lech ve·sa·rav ve·chol-hak·ka·hal bi·ru·sha·lim; la·'a·so·vt hap·pe·sach ba·cho·desh ha·she·ni. 3ki lo ya·che·lu la·'a·so·tov ba·'et ha·hi; ki hak·ko·ha·nim lo-hit·kad·de·shu le·mad·dai, ve·ha·'am lo-ne·'es·fu li·ru·sha·lim. 4vai·yi·shar had·da·var be·'ei·nei ham·me·lech; u·ve·'ei·nei kol-hak·ka·hal. 5vai·ya·'a·mi·du da·var le·ha·'a·vir ko·vl be·chol-yis·ra·'el mib·be·'er-she·va ve·'ad-dan, la·vo·v la·'a·so·vt pe·sach la·shem e·lo·hei-yis·ra·'el bi·ru·sha·lim; ki lo la·rov a·su kak·ka·tuv. 6vai·ye·le·chu ha·ra·tzim ba·'ig·ge·ro·vt mi·yad ham·me·lech ve·sa·rav be·chol-yis·ra·'el vi·hu·dah, u·che·mitz·vat ham·me·lech le·mor; be·nei yis·ra·'el shu·vu el-ha·shem e·lo·hei av·ra·ham yitz·chak ve·yis·ra·'el, ve·ya·shov el-hap·pe·lei·tah, han·nish·'e·ret la·chem, mik·kaf mal·chei a·shur. 7ve·'al-tih·yu ka·'a·vo·v·tei·chem ve·cha·'a·chei·chem, a·sher ma·'a·lu, ba·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem; vai·yit·te·nem le·sham·mah, ka·'a·sher at·tem ro·'im. 8at·tah al-tak·shu a·re·pe·chem ka·'a·vo·v·tei·chem; te·nu-yad la·shem u·vo·'u le·mik·da·shov a·sher hik·dish le·'o·v·lam, ve·'iv·du et-ha·shem e·lo·hei·chem, ve·ya·shov mik·kem cha·ro·vn ap·pov. 9ki ve·shu·ve·chem al-ha·shem a·chei·chem u·ve·nei·chem le·ra·cha·mim lif·nei sho·v·vei·hem, ve·la·shuv la·'a·retz haz·zot; ki-chan·nun ve·ra·chum ha·shem e·lo·hei·chem, ve·lo-ya·sir pa·nim mik·kem, im-ta·shu·vu e·lav. f

10vai·yih·yu ha·ra·tzim o·ve·rim me·'ir la·'ir be·'e·retz-ef·ra·yim u·me·na·sheh ve·'ad-ze·vu·lun; vai·yih·yu mas·chi·kim a·lei·hem, u·mal·'i·gim bam. 11ach-a·na·shim me·'a·sher u·me·na·sheh u·miz·ze·vu·lun; nich·ne·'u, vai·ya·vo·'u li·ru·sha·lim. 12gam bi·hu·dah ha·ye·tah yad ha·'e·lo·him, la·tet la·hem lev e·chad; la·'a·so·vt mitz·vat ham·me·lech ve·has·sa·rim bid·var ha·shem.

13vai·ye·'a·se·fu ye·ru·sha·lim am-rav, la·'a·so·vt et-chag ham·ma·tzo·vt ba·cho·desh ha·she·ni; ka·hal la·rov me·'od. 14vai·ya·ku·mu vai·ya·si·ru et-ham·miz·be·cho·vt, a·sher bi·ru·sha·lim; ve·'et kol-ham·kat·te·ro·vt he·si·ru, vai·yash·li·chu le·na·chal kid·ro·vn. 15vai·yish·cha·tu hap·pe·sach, be·'ar·ba·'ah a·sar la·cho·desh ha·she·ni; ve·hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim nich·le·mu vai·yit·kad·de·shu, vai·ya·vi·'u o·lo·vt beit ha·shem. 16vai·ya·'am·du al-a·me·dam ke·mish·pa·tam, ke·to·v·rat mo·sheh ish-ha·'e·lo·him; hak·ko·ha·nim zo·re·kim et-had·dam, mi·yad hal·vi·yim. 17ki-rab·bat bak·ka·hal a·sher lo-hit·kad·da·shu; ve·hal·vi·yim al-she·chi·tat hap·pe·sa·chim le·chol lo ta·ho·vr, le·hak·dish la·shem. 18ki mar·bit ha·'am rab·bat me·'ef·ra·yim u·me·na·sheh yis·sa·sh·char u·ze·vu·lun lo hit·te·ha·ru, ki-a·che·lu et-hap·pe·sach be·lo chak·ka·tuv; ki hit·pal·lel ye·chiz·ki·ya·hu a·lei·hem le·mor, ha·shem hat·to·vv ye·chap·per be·'ad. 19kol-le·va·vov he·chin, lid·ro·vsh ha·'e·lo·him ha·shem e·lo·hei a·vo·v·tav; ve·lo ke·ta·ho·rat hak·ko·desh. s 20vai·yish·ma ha·shem el-ye·chiz·ki·ya·hu, vai·yir·pa et-ha·'am. s 21vai·ya·'a·su ve·nei-yis·ra·'el han·nim·tze·'im bi·ru·sha·lim et-chag ham·ma·tzo·vt shiv·'at ya·mim be·sim·chah ge·do·v·lah; u·me·hal·lim la·shem yo·vm be·yo·vm hal·vi·yim ve·hak·ko·ha·nim bich·lei-oz la·shem. s 22vay·dab·ber ye·chiz·ki·ya·hu al-lev kol-hal·vi·yim, ham·mas·ki·lim se·chel-to·vv la·shem; vai·yo·che·lu et-ham·mo·v·'ed shiv·'at hai·ya·mim, me·zab·be·chim ziv·chei she·la·mim, u·mit·vad·dim, la·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem. s

23vai·yiv·va·'a·tzu kol-hak·ka·hal, la·'a·so·vt shiv·'at ya·mim a·che·rim; vai·ya·'a·su shiv·'at-ya·mim sim·chah. 24ki chiz·ki·ya·hu me·lech-ye·hu·dah he·rim lak·ka·hal e·lef pa·rim ve·shiv·'at a·la·fim tzon s ve·has·sa·rim he·ri·mu lak·ka·hal pa·rim e·lef, ve·tzon a·se·ret a·la·fim; vai·yit·kad·de·shu cho·ha·nim la·rov. 25vai·yis·me·chu kol-ke·hal ye·hu·dah ve·hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim, ve·chol-hak·ka·hal hab·ba·'im mi·yis·ra·'el; ve·hag·ge·rim hab·ba·'im me·'e·retz yis·ra·'el, ve·hai·yo·vsh·vim bi·hu·dah. 26vat·te·hi sim·chah-ge·do·v·lah bi·ru·sha·lim; ki mi·mei she·lo·moh ven-da·vid me·lech yis·ra·'el, lo cha·zot bi·ru·sha·lim. s 27vai·ya·ku·mu hak·ko·ha·nim hal·vi·yim vay·va·ra·chu et-ha·'am, vai·yi·sha·ma be·ko·v·lam; vat·ta·vo·v te·fil·la·tam lim·'o·vn ka·de·shov la·sha·ma·yim. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 29
Top of Page
Top of Page