2 Chronicles 29
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ye·chiz·ki·ya·hu ma·lach ben-es·rim ve·cha·mesh sha·nah, ve·'es·rim va·te·sha sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim; ve·shem im·mov, a·vi·yah bat-ze·char·ya·hu. 2vai·ya·'as hai·ya·shar be·'ei·nei ha·shem; ke·chol a·sher-a·sah da·vid a·viv.

3hu va·sha·nah ha·ri·sho·v·nah le·ma·le·chov ba·cho·desh ha·ri·sho·vn pa·tach et-dal·to·vt beit-ha·shem vay·chaz·ze·kem. 4vai·ya·ve et-hak·ko·ha·nim ve·'et-hal·vi·yim; vai·ya·'as·fem lir·cho·vv ham·miz·rach.

5vai·yo·mer la·hem she·ma·'u·ni hal·vi·yim; at·tah hit·kad·de·shu ve·kad·de·shu et-beit ha·shem e·lo·hei a·vo·tei·chem, ve·ho·v·tzi·'u et-han·nid·dah min-hak·ko·desh. 6ki-ma·'a·lu a·vo·tei·nu ve·'a·su ha·ra be·'ei·nei ha·shem-e·lo·hei·nu vai·ya·'az·vu·hu; vai·yas·seb·bu fe·nei·hem mim·mish·kan ha·shem vai·yit·te·nu-o·ref. 7gam sa·ge·ru dal·to·vt ha·'u·lam vay·chab·bu et-han·ne·ro·vt, u·ke·to·ret lo hik·ti·ru; ve·'o·lah lo-he·'e·lu vak·ko·desh, le·lo·hei yis·ra·'el. 8vay·hi ke·tzef ha·shem, al-ye·hu·dah vi·ru·sha·lim; vai·yit·te·nem liz·va·'ah ch le·za·'a·vah k le·sham·mah ve·lish·re·kah, ka·'a·sher at·tem ro·'im be·'ei·nei·chem. 9ve·hin·neh na·fe·lu a·vo·v·tei·nu be·cha·rev; u·va·nei·nu u·ve·no·v·tei·nu ve·na·shei·nu ba·she·vi al-zot. 10at·tah im-le·va·vi, lich·ro·vt be·rit, la·shem e·lo·hei yis·ra·'el; ve·ya·shov mim·men·nu cha·ro·vn ap·pov. 11ba·nai at·tah al-ti·sha·lu; ki-va·chem ba·char ha·shem la·'a·mod le·fa·nav le·sha·re·tov, ve·lih·yo·vt lov me·sha·re·tim u·mak·ti·rim. s

12vai·ya·ku·mu hal·vi·yim ma·chat ben-a·ma·sai ve·yo·v·'el ben-a·zar·ya·hu min-be·nei hak·ke·ha·ti u·min-be·nei me·ra·ri, kish ben-av·di, va·'a·zar·ya·hu ben-ye·hal·lel·'el; u·min-hag·ge·re·shun·ni, yo·v·'ach ben-zim·mah, ve·'e·den ben-yo·v·'ach. 13u·min-be·nei e·li·tza·fan, shim·ri vi·'u·'el ch vi·'i·'el; k u·min-be·nei a·saf, ze·char·ya·hu u·mat·tan·ya·hu. s 14u·min-be·nei hei·man ye·chu·'el ch ye·chi·'el k ve·shim·'i; s u·min-be·nei ye·du·tun, she·ma'·yah ve·'uz·zi·'el. 15vai·ya·'as·fu et-a·chei·hem vai·yit·kad·de·shu, vai·ya·vo·'u che·mitz·vat-ham·me·lech be·div·rei ha·shem; le·ta·her beit ha·shem. 16vai·ya·vo·'u hak·ko·ha·nim lif·ni·mah veit-ha·shem le·ta·her vai·yo·v·tzi·'u et kol-hat·tum·'ah a·sher ma·tze·'u be·hei·chal ha·shem, la·cha·tzar beit ha·shem; vay·kab·be·lu hal·vi·yim, le·ho·v·tzi le·na·chal-kid·ro·vn chu·tzah. 17vai·ya·chel·lu be·'e·chad la·cho·desh ha·ri·sho·vn le·kad·desh u·ve·yo·vm she·mo·v·nah la·cho·desh ba·'u le·'u·lam ha·shem, vay·kad·de·shu et-beit-ha·shem le·ya·mim she·mo·v·nah; u·ve·yo·vm shi·shah a·sar la·cho·desh ha·ri·sho·vn kil·lu. s 18vai·ya·vo·v·'u fe·ni·mah el-chiz·ki·ya·hu ham·me·lech, vai·yo·me·ru, ti·har·nu et-kol-beit ha·shem; et-miz·bach ha·'o·v·lah ve·'et-kol-ke·lav, ve·'et-shul·chan ham·ma·'a·re·chet ve·'et-kol-ke·lav. 19ve·'et kol-hak·ke·lim a·sher hiz·ni·ach ham·me·lech a·chaz be·mal·chu·tov be·ma·'a·lov he·chan·nu ve·hik·da·she·nu; ve·hin·nam lif·nei miz·bach ha·shem. s

20vai·yash·kem ye·chiz·ki·ya·hu ham·me·lech, vai·ye·'e·sof et sa·rei ha·'ir; vai·ya·'al beit ha·shem. 21vai·ya·vi·'u fa·rim-shiv·'ah ve·'ei·lim shiv·'ah u·che·va·sim shiv·'ah u·tze·fi·rei iz·zim shiv·'ah le·chat·tat, al-ham·mam·la·chah ve·'al-ham·mik·dash ve·'al-ye·hu·dah; vai·yo·mer liv·nei a·ha·ron hak·ko·ha·nim, le·ha·'a·lo·vt al-miz·bach ha·shem. 22vai·yish·cha·tu hab·ba·kar, vay·kab·be·lu hak·ko·ha·nim et-had·dam, vai·yiz·re·ku ham·miz·be·chah; vai·yish·cha·tu ha·'e·lim vai·yiz·re·ku had·dam ham·miz·be·chah, vai·yish·cha·tu hak·ke·va·sim, vai·yiz·re·ku had·dam ham·miz·be·chah. 23vai·yag·gi·shu et-se·'i·rei ha·chat·tat, lif·nei ham·me·lech ve·hak·ka·hal; vai·yis·me·chu ye·dei·hem a·lei·hem. 24vai·yish·cha·tum hak·ko·ha·nim, vay·chat·te·'u et-da·mam ham·miz·be·chah, le·chap·per al-kol-yis·ra·'el; ki le·chol-yis·ra·'el a·mar ham·me·lech, ha·'o·v·lah ve·ha·chat·tat.

25vai·ya·'a·med et-hal·vi·yim beit ha·shem bim·tzil·ta·yim bin·va·lim u·ve·chin·no·ro·vt, be·mitz·vat da·vid ve·gad cho·zeh-ham·me·lech ve·na·tan han·na·vi; ki ve·yad-ha·shem ham·mitz·vah be·yad-ne·vi·'av. s 26vai·ya·'am·du hal·vi·yim bich·lei da·vid, ve·hak·ko·ha·nim ba·cha·tzo·tze·ro·vt. s 27vai·yo·mer chiz·ki·ya·hu, le·ha·'a·lo·vt ha·'o·lah le·ham·miz·be·ach; u·ve·'et he·chel ha·'o·v·lah he·chel shir-ha·shem ve·ha·cha·tzo·tze·ro·vt, ve·'al-ye·dei, ke·lei da·vid me·lech-yis·ra·'el. 28ve·chol-hak·ka·hal mish·ta·cha·vim, ve·ha·shir me·sho·v·rer, ve·ha·cha·tzo·tze·ro·vt ma·cha·tzo·tze·rim ch mach·tze·rim; k hak·kol ad lich·lo·vt ha·'o·lah.

29u·che·chal·lo·vt le·ha·'a·lo·vt; ka·re·'u ham·me·lech ve·chol-han·nim·tze·'im it·tov vai·yish·ta·cha·vu. 30vai·yo·mer ye·chiz·ki·ya·hu ham·me·lech ve·has·sa·rim lal·vi·yim, le·hal·lel la·shem, be·div·rei da·vid ve·'a·saf ha·cho·zeh; vay·hal·lu ad-le·sim·chah, vai·yik·ke·du vai·yish·ta·cha·vu. f

31vai·ya·'an ye·chiz·ki·ya·hu vai·yo·mer at·tah mil·le·tem yed·chem la·shem, go·shu ve·ha·vi·'u ze·va·chim ve·to·v·do·vt le·veit ha·shem; vai·ya·vi·'u hak·ka·hal ze·va·chim ve·to·v·do·vt, ve·chol-ne·div lev o·lo·vt. 32vay·hi mis·par ha·'o·lah a·sher he·vi·'u hak·ka·hal ba·kar shiv·'im, ei·lim me·'ah ke·va·sim ma·ta·yim; le·'o·lah la·shem kol-el·leh. 33ve·hak·ko·da·shim; ba·kar shesh me·'o·vt, ve·tzon she·lo·shet a·la·fim. 34rak hak·ko·ha·nim hai·u lim·'at, ve·lo ya·che·lu, le·haf·shit et-kol-ha·'o·lo·vt; vaiy·chaz·ze·kum a·chei·hem hal·vi·yim ad-ke·lo·vt ham·me·la·chah ve·'ad yit·kad·de·shu hak·ko·ha·nim, ki hal·vi·yim yish·rei le·vav, le·hit·kad·desh me·hak·ko·ha·nim. 35ve·gam-o·lah la·rov be·chel·vei ha·she·la·mim u·van·ne·sa·chim la·'o·lah; vat·tik·ko·vn a·vo·v·dat beit-ha·shem. 36vai·yis·mach ye·chiz·ki·ya·hu ve·chol-ha·'am, al ha·he·chin ha·'e·lo·him la·'am; ki be·fit·'om ha·yah had·da·var. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 28
Top of Page
Top of Page