Mashali 25
Proverbs 25 WLC
1גם־אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי ׀ חזקיה מלך־יהודה׃

2כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

3שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

4הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

5הגו רשע לפני־מלך ויכון בצדק כסאו׃

6אל־תתהדר לפני־מלך ובמקום גדלים אל־תעמד׃

7כי טוב אמר־לך ע‍לה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

8אל־תצא לרב מהר פן מה־תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

9ריבך ריב את־רעך וסוד אחר אל־תגל׃

10פן־יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

11תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על־אפניו׃

12נזם זהב וחלי־כתם מוכיח חכם על־אזן שמעת׃

13כצנת־שלג ׀ ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃ פ

14נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת־שקר׃

15בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר־גרם׃

16דבש מצאת אכל דיך פן־תשבענו והקאתו׃

17הקר רגלך מבית רעך פן־ישבעך ושנאך׃

18מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

19שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

20מעדה בגד ׀ ביום קרה חמץ על־נתר ושר בשרים על לב־רע׃ פ

21אם־רעב נאך האכלהו לחם ואם־צמא השקהו מים׃

22כי גחלים אתה חתה על־ראשו ויהוה ישלם־לך׃

23רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

24טוב שבת על־פנת־גג מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) ובית חבר׃

25מים קרים על־נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

26מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני־רשע׃

27אכל דבש הרבות לא־טוב וחקר כבדם כבוד׃

28עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 24
Top of Page
Top of Page