Chav'kuk 3
Habakkuk 3 WLC
1תפלה לחבקוק הנביא על שגינות׃

2יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור׃

3אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר־פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃

4ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה ׃

5לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃

6עמד ׀ וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי־עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו ׃

7תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃ ס

8הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם־בים עברתך כי תרכב על־סוסיך מרכבתיך ישועה׃

9עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע־ארץ׃

10ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃

11שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃

12בזעם תצעד־ארץ באף תדוש גוים׃

13יצאת לישע עמך לישע את־משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד־צואר סלה׃ פ

14נקבת במטיו ראש [פרזו כ] (פרזיו ק) יסערו להפיצני עליצתם כמו־לאכל עני במסתר׃

15דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃

16שמעתי ׀ ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃

17כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

18ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

19יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Habakkuk 2
Top of Page
Top of Page